ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศิริภา ผาสมวงค์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :ประชาสัมพันธ์ งานสารบรรณ
ที่อยู่ :107 หมู่ 12 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0629139457
Email :siripa.aid033@gmail.com